نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 39-58

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان