نویسنده = مجید عباس زاده مرزبالی
نقش مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی

دوره 7، 18-19، مهر 1399

مجید عباس زاده مرزبالی


هویت ملی ایران و مدرنیته

دوره 6، شماره 13، تیر 1398، صفحه 49-72

مجید عباس زاده مرزبالی؛ سید نصرالله حجازی


چالش‌های هویت ملی در عصر جهانی‌شدن(با نگاهی به ایران)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1396، صفحه 67-108

مجید عباس زاده مرزبالی