نویسنده = حمید احمدی
فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش‌های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م

دوره 7، 18-19، مهر 1399، صفحه 1-16

کریم نوری؛ علیرضا موسوی‌زاده؛ حمید احمدی؛ ابوالقاسم طاهری