نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دین و سیاست در اندیشه سیاسی خواجه طوسی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 49-69

داود محبی؛ ژاله غنی