نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-37

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی