نویسنده = ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عدالت در اندیشه سیاسی امام موسی صدر

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 154-123

شریف لک زایی