نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت سنجی سیاست در آثار عطار بویژه در منطق الطیر

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 197-221

رضا عیسی نیا