نویسنده = دانیال رضاپور
بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، 20-21، فروردین 1400

دانیال رضاپور؛ ابوالفضل مجیدی


امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای

دوره 5، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 156-131

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور