نویسنده = ������ ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرات رنسانس و رفرماسیون بر اندیشه دکتر علی شریعتی

دوره 7، شماره 16، بهار 1399

زهره همتی؛ طهماسب علی پوریانی