نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سیاست خارجی بازرگان براساس مولفه های هویت ملی

دوره 6، شماره 15، زمستان 1398

حسین کریمی فرد


2. تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003)

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 71-102

حسین کریمی فرد؛ یونس افشاری؛ علی رحیمی