نویسنده = سیدمحمدجواد قربی
خصلت‌های جنگ نرم در عصر نوین

دوره 4، شماره 6، خرداد 1396، صفحه 110-143

سیدمحمدجواد قربی