کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: آیت‌ا... خامنه‌ای
تبارشناسی و برابرنهاد نظریه‌ی جاهلیت مدرن در اندیشه سیاسی آیت‌ا... خامنه‌ای

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1397، صفحه 9-45

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه