کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: عدالت
عدالت در اندیشه سیاسی امام موسی صدر

دوره 5، شماره 10، تیر 1397، صفحه 154-123

شریف لک زایی