کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 8، 20-21، فروردین 1400

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی


نقش مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی

دوره 7، 18-19، مهر 1399

مجید عباس زاده مرزبالی


نظام سیاسی در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 14، مهر 1398، صفحه 1-24

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی