کلیدواژه‌ها = مدرنیته
هویت ملی ایران و مدرنیته

دوره 6، شماره 13، تیر 1398، صفحه 49-72

مجید عباس زاده مرزبالی؛ سید نصرالله حجازی


بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 10، تیر 1397، صفحه 9-37

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی