1. بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت های اصول گرا و اعتدال

مهدی محمدنیا

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 175-204

چکیده
  با شروع دولت اصول گرای نهم و  تداوم آن در دولت دهم، به نوعی گفتمان تهاجمی نسبت به نظام بین الملل و منافع قدرت های بزرگ  در دستورکار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که هدف از آن تغییر وضع موجود  در راستای الگوی نوین عدالت-محور بود.  در این دوره با جابجایی در اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سیاست خارجی، تحقق آرمان های انقلاب ...  بیشتر