کلیدواژه‌ها = حکومت علوی
جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 8، 20-21، فروردین 1400

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی