کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
نظام سیاسی در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 14، مهر 1398، صفحه 1-24

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی