انسجام قومی در استان سیستان و بلوچستان و رابطه آن با مشارکت سیاسی در انتخابات 1400 ریاست جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انسجام ملی می‌تواند عامل مهمی در افزایش مشارکت محسوب شود اما وجود جمعیت چند قومی و محرومیت ناشی از فضای جغرافیایی سکونت اقوام، دستیابی به انسجام ملی را با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد و به‌واسطه برتری نگاه قومی انسجام اجتماعی نیز در واقع در مفهوم انسجام قومی تجلی یافته است. تحقیق کاربردی حاضر به روش موردی- زمینه‌ای به بررسی انسجام قومی در بین جوانان 14 شهر استان سیستان و بلوچستان و رابطه آن با مشارکت سیاسی آنان در انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران می‌پردازد. از این‌رو برای دستیابی به هدف تحقیق از بین جامعه آماری 923 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای بعنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه 23 سئوالی که بر مبنای نظریه انسجام اجتماعی میلر و مشارکت سیاسی مکلاوسکی طراحی شده و اعتبار و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و نظرات صاحبنظران تایید شده بین آنان توزیع گردید. نتایج حاصل از پیمایش انجام شده با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن نشان می‌دهد که با 99 درصد اطمینان می‌توان ادعا نمود شدت 315/0 نشان‌دهنده رابطه متوسطی بین انسجام قومی و مشارکت سیاسی جوانان سیستان و بلوچستان است و می‌توان انسجام قومی را به‌عنوان یکی از متغیرهای موثر بر شرکت جوانان در انتخابات 1400 ریاست جمهوری در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic cohesion in Sistan and Baluchestan province and its relationship with political participation in the 1400 presidential elections in Iran

نویسنده [English]

  • mehdi bigdeloo
چکیده [English]

National co-ordination can be an important factor in increasing participation, but the existence of a multi-ethnic population and the deprivation of the geographical location of the ethnic communities poses difficulty in achieving national cohesion and has been manifested in the sense of ethnic integrity through the primacy of the ethnic perspective of social cohesion. The present research uses a case-land survey to study ethnic cohesion among 14 youths in Sistan and Baluchestan province and its relationship with their political participation in the 1400 presidential elections in Iran. Therefore, in order to achieve the purpose of the research, 923 people were selected by stratified random sampling as a statistical sample and a questionnaire of 23 questions based on the Miller social integration theory and McLuach's Political Contribution was designed and validated and validated using Cronbach's alpha and comments. Confirmed experts were distributed among them. The results of the scan performed by Spearman test show that with 99 percent confidence, it can be claimed that the intensity of 315/0 indicates a moderate relation between ethnic cohesion and political participation of the young people of Sistan and Baluchestan, and it can be concluded that ethnic cohesion is one of the most effective variables It focused on the youth in the 1400 presidential election.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • Participation
  • Elections
  • Political Participation
  • Social Cohesion