بررسی تاثیرات رنسانس و رفرماسیون بر اندیشه دکتر علی شریعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

در طول یکصد سال اخیر، جامعه ایرانی در گذار از سنت به مدرنیته، دستخوش برخورد افکار و جریان های متفاوتی بوده است. در حوزه تبیین کیفیت مذهب و ساخت های سیاسی ـ اجتماعی، سه جریان اصلی به منصه ظهور رسیدند. اول، جریانی که به مذهب گرایش داشتند. دو؛ جریانی که گرایشات تجدد خواهانه داشتند و در نهایت جریان سوم که معتقد به همزیستی دو جریان پیش گفته در جامعه بودند. در پژوهش حاضر شریعتی در جریان اخیر جای می گیرد. او معتقد بود که در اسلام کهنگی و گذشته گرایی راه ندارد بلکه اسلام یک دین تمدن ساز و در عین حال مدرن است و می تواند در زندگی امروز پیروانش نقش مهم و محوری ایفا کند. از نظر شریعتی رنسانس اسلامی، فقط بازگشت به گذشته و به عبارتی بنیاد گرایی صرف نیست بلکه بواسطه اصلاح دین یعنی فهم درست از دین توسط علمای دینی می توان به یک پروتستانیسم اسلامی یعنی اسلامی که در آن شعایر و آداب و رسوم آن در خدمت زندگی اجتماعی مسلمانان قرار گرفته و حرکت و پویایی را در جامعه بوجود آورد. اگر خلاصه افکار شریعتی را در عبارت فوق الذکر خلاصه کنیم آنگاه ریشه ها و مشرب فکری او مورد سؤال است که پژوهش حاضر وقف آن بوده و بر این فرض مبتنی است که کیفیت موضع گیری شریعتی در این خصوص تحت تأثیر محتوای دو نهضت رنسانس و رفورماسیون مغرب زمین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of the Renaissance and the Reformation On the thought of Dr. Ali Shariati

نویسندگان [English]

  • zohreh hemmati 1
  • tahmasb aliporiani 2
1 Department of Political Science, University of Isfahan
2 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Razi University
چکیده [English]

During the last one hundred years, Iranian society, in the transition from tradition to modernity, has been subjected to different ideas and currents. In the field of explaining the quality of religion and socio-political structures, three main currents emerged. First, religions. Two; A movement that had modernist tendencies, and finally the third current, which believed in the coexistence of the two aforementioned currents in society. In the present study, Shariati is included in the recent trend. He believed that there is no way to antiquity and retrospect in Islam, but Islam is a civilization-building and at the same time modern religion And can play an important and pivotal role in the lives of his followers today. According to the Islamic Renaissance, it is not just a return to the past, in other words, fundamentalism, but by reforming religion, that is, the correct understanding of religion by religious scholars, one can turn to an Islamic Protestantism, ie Islam, in which its rituals and customs serve social life. Muslims and established movement and dynamism in society. If we summarize Shariati's thoughts in the above-mentioned phrase, then his roots and intellectual background are questioned, which the present study is dedicated to, and it is based on the assumption that the quality of Shariati's stance in this regard is influenced by the content of the two Renaissance and Reformation movements. The earth has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renaissance
  • reformation
  • Protestantism
  • Islamic Renaissance
  • Islamic Protestantism