تآملی بر سنت -سنت گرایی ونقد غرب از دیدگاه سید حسین نصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله درپی آن است تا به بررسی دیدگاه واندیشه ی دکترسید حسین نصردرباب سنت وسنت گرای ونقدغرب یپردازد.سنت درنظردکترنصربه معنای مجموعه اصولی است که ازعالم بالا فرود آمده اند وعین یک تجلی خاص ذات الهی اند که در مقاطع زمانی مختلف ودرشرایط متفاوت برای یک بشریت خاص بکاربسته شده است وازسنت نه به معنای متعارف آن بلکه سنتی جاودان را اداره می کنند که تغییر وتبدیلی در آن راه ندارد وهمیشه بوده وخواهد بود بدون اینکه محدود یا مقید به زمان ومکانی خاص باشد نه شرقی است ونه غربی وسنت درآن واحدهم حقیقت وهم حضور است. نصرفرهنگ وتمدن غرب رامورد نقد قرار داده ومعتقداست که جهان سنتی با همه ی ابعادش منظومه ای قابل دفاع بوده ومدرنیته وتجدد بزرگترین بلایی بود که دامان انسان قرن اخیررا گرفته است وتنها راحل این معضل را توسل به حکمت جاویدان درگروحکمت خردمندانه سنت گری می دانند. اونماینده نسلی ازاندیشمندان سنت باورمذهبی است که نمی خواهد در برابراندیشه تجد دوسکولاریسم تسلیم شود اوکه به تفکرمذهبی وعرفانی خویش اطمینان دارد خیلی زود این وظیفه رابرای خودبرگزید که دربرابرآموزه هایی که برای اسلام چالش ایجاد می کند قدعلم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Tradition - Traditionalism and Criticism of the West from the Perspective of Seyyed Hossein Nasr

نویسنده [English]

  • peyman shaykhmahmdi
university of esfahan
چکیده [English]

This article seeks to examine the views and thoughts of Dr. Seyyed Hossein Nasr in the context of tradition, traditionalism and Western critique. It is used and Sunnah is not in its conventional sense but it is an eternal tradition in which there is no way to change and change and it has always been and will be without being limited or limited to a specific time and place, neither Eastern nor Western. Nasr has criticized the culture and civilization of the West and believes that the traditional world in all its dimensions is a defensible system and modernity and modernity was the greatest calamity that has befallen man in the last century. He represents a generation of thinkers in the tradition of sectarianism who do not want to succumb to the idea of ​​modernity of secularism. Nasr has criticized the culture and civilization of the West and believes that the traditional world in all its dimensions is a defensible system and modernity and modernity was the greatest calamity that has befallen man in the last century. He represents a generation of thinkers in the tradition of sectarianism who do not want to succumb to the idea of ​​modernity of secularism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradició؛ n
  • Tradicionalista
  • Santo
  • Modernidad
  • Occidente