واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی،دانشگاه آزاد تهران شمال،تهران ، ایران

2 دکتری ، علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

برقراری و ایجاد یک محیط با ثبات از جمله دغدغه‌های هر حکومتی است. از این رو داشتن یک جامعه باثبات از مهترین وظایف دولت به شمار می‌آید؛ اما قبل از اینکه یک حکومت بتواند به ایجاد چنین محیطی اقدام کند باید ساختارهای داخلی، کارکردها و وظایف خود دقیق پی‌ریزی کند تا منجر به بحرا، اغتشاش، آشوب و ناهنجاری‌های داخلی نشود. شکل‌گیری یک جامعه ایمن فقط از وظایف یک دولت نیست بلکه مشارکت مردم در شکل‌گیری یک محیط امن نقش به سزایی دارد. به خصوص که بسیاری از ناهنجاری‌های داخلی توسط خود آن جامعه ایجاد می‌گردد؛ در این مقاله، ابتدا تهدیدات پیرامونی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف نظامی ـ اطلاعاتی، سیاسی ـ فرهنگی، اقتصادی و محیطی احصا و دسته‌بندی شده و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، که یکی از پرکاربردترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم است، وزن و اهمیت هرکدام از این تهدیدات مبتنی‌بر نظرات خبرگان مشخص شده است؛ تا برای مقابله با بحران‌ها و تهدیدات امنیت ملی کشور، در تخصیص صحیح زمان و منابع به سیاست‌گذاران امنیت ملی فایده داشته باشد. نتایج حاصل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی حاکی از اولویت معیار نظامی ـ اطلاعاتی در سطح معیارها و همچنین اولویت بالای جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی در سطح گزینه‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of internal and external national security threats of the Islamic Republic of Iran and its impact on public policy

نویسندگان [English]

  • Ali shariar manteghi fasaei 1
  • saeed jahangiri 2
1 PhD Student in Political Sociology, North Tehran Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad
چکیده [English]

Establishing a stable environment is one of the concerns of any government. Therefore, having a stable society is one of the most important duties of the government; But before a government can create such an environment, it must carefully lay down its internal structures, functions and tasks so as not to lead to a crisis, turmoil, turmoil and internal anomalies. The formation of a secure society is not only the duty of a government, but also the participation of the people in the formation of a secure environment. Especially since many internal anomalies are caused by the community itself; In this article, first, the threats around the Islamic Republic in various military-intelligence, political-cultural, economic and environmental dimensions are counted and categorized and then, using the Analytic Hierarchy Process (AHP), which is one of the most widely used research methods in soft operations. The weight and importance of each of these threats is determined based on expert opinions; To deal with crises and threats to the national security of the country, to be useful in the correct allocation of time and resources to national security policy makers. The results of the implementation of the hierarchical analysis process method indicate the priority of military-intelligence criteria at the level of criteria, as well as the high priority of espionage and intelligence infiltration at the level of options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • national security threats
  • national security policy
  • Public Poli