بازتاب‌های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی (با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین کارگزاران در میان قوای سه‌گانه به شمار می‌روند به نحوی که نقش‌بسزایی در سطوح ملی (قانونگذاری) و محلی (حوزه انتخابیه) ایفا می‌کنند. شهرستان ممسنی همانند سایر واحدهای سیاسی پیرو تصمیمات حاکمیتی کلان در مرکز است، با این حال رویکرد نمایندگان در این شهرستان، متفاوت و بازتاب‌های گوناگونی به همراه داشته است. از این رو این پرسمان مطرح می‌شود که رویکرد نمایندگان ممسنی نسبت به شهرستان خود (حوزه استحفاظی خود) چگونه بوده و این رویکردها چه بازتاب‌ها و پیامدهایی برای فضای جغرافیایی به همراه داشته است؟ پژوهش پیش‌رو به لحاظ هدف، کاربردی و از نوعِ مقایسه‌ای است. داده‌کاوی به صورت توصیفی – تحلیلی و گردآوری، اسنادی و میدانی (مصاحبه و مشاهده) است. در یک بررسی تطبیقی نتایج نشان داد، بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت‌ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی و بازتاب رویکرد «بوروکراتیک» بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش‌های زادگاهی و طایفه‌ای در امر انتصابات و از هم‌گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، اخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections On the Approach of the Members of the Islamic Consultative Assembly in the Mamasani County (Emphasizing the Three Concepts of Technocracy, Bureaucracy and Charisma)

نویسندگان [English]

  • Hadi Aazami 1
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 2
  • Vahid Sadeghi 1
1 University of Ferdosi Mashhad
2 University of Allameh Tabatabai
چکیده [English]

Members of the Islamic Consultative Assembly are one of the most important agents among the three powers, playing a significant role at the national (legislative) and local (constituency) levels. Mamasani county, like other political units, follows the decisions of the macro-government in the center, however, the approach of the representatives in this city has been different and has had various reflections. Therefore, the question arises as to what was the approach of Mamasani representatives towards their county (their protected area) and what reflections and consequences did these approaches have for the geographical space? The present research is applied in terms of purpose and comparative. Data mining is descriptive-analytical and collectible, documentary and field (interview and observation). In a comparative study, the results showed that the reflection of the "charismatic" approach based on the identity of "reputation", devotion, emotional mobilization of the masses and the rupture of socio-cultural institutions and the reflection of the "bureaucratic" approach based on the identity of "power" in the matter of appointments and the disintegration of administrative institutions and the reflection of the "technocratic" approach based on the identity of "wealth", obtaining credit and allocating funds to the infrastructure of Mamasani geographical space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technocracy
  • Bureaucracy
  • Charisma
  • Members of the Islamic Consultative Assembly
  • Mamasani County