نقش سیاست‌گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه به هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش سیاست‌گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویت ملی‌‌ خود بوده است. روش این پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری و شیوه‌ی گردآوری داده-ها به‌صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که سیاستگذاری اجتماعی چگونه به تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویت ملی‌‌ خود کمک می‌کند؟ یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که نیاز به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع و امکانات، رابطه مهمی با موضوع هویت ملی دارد؛ به-اینصورت‌که برآورده‌شدن نیازهای اعضای جامعه می‌تواند موجب تقویت گرایش آنان به هویت ملی‌شان گردد و عدم‌تامین نیازها، این گرایش را تضعیف می‌کند. از این رو این استدلال مورد توجه قرار گرفته است که هنگامی‌که دولت به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار در کشور، بتواند منابع را به‌طورعادلانه توزیع کند، به تقویت گرایش مردم به هویت ملی‌ کمک می‌نماید. نکته اساسی این است ‌که دولت‌ها عمل توزیع را ازطریق فرایند سیاست‌گذاری اجتماعی به‌انجام می‌رسانند و درصورت اجرای صحیح این سیاست است که می‌توانند بر گرایش افراد به هویت ملی بیافزایند. به‌طورکلی سیاست‌گذاری اجتماعی با تدارک رفاه برای اعضای جامعه و ایجاد رضایت در آنان، موجب ارتقای میزان پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتماع ملی و در نهایت تقویت تعلق-خاطرشان به هویت ملی خود می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social policy in strengthening the tendency of members of society to national identity

نویسنده [English]

  • majid abbaszadeh marzbali
Ph.D in Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies. Tehran. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of social policy in strengthening the attitude of community members towards their national identity. The method of this research is descriptive-analytical, its approach is theoretical and the method of data collection is library. The question was how social policy helps to strengthen the attitude of members of society towards their national identity? The research findings indicate that the need for social justice and equal access to resources and facilities has an important relationship with the issue of national identity; Thus, meeting the needs of members of society can strengthen their tendency towards their national identity and failure to meet the needs, weakens this tendency. Hence the argument that when the state as the main policy-making body in the country, is able to distribute resources fairly, it helps to strengthen the people's tendency towards national identity. The bottom line is that states carry out the act of distribution through a process of social social policy, and if this policy is properly implemented, they can increase the tendency of individuals to national identity. In general, social social policy, by providing welfare for members of society and creating satisfaction in them, promotes their degree of adherence to the political system and national community, and ultimately strengthens their attachment to their national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • social policy
  • social justice
  • State
  • Members of society