بازخوانی جنبش اصلاح دینی از دیدگاه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کهگیلویه و بویراحمد_گچساران_لیشتر_روستای اسلام آباد

چکیده

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیر قدرتهای نوظهور در اروپا بر جنبش اصلاح دینی و اینکه دلیل این به راه انداختن جنبش اصلاح دینی توسط این قدرتها حمایت همهجانبه پاپ به‌عنوان رهبران مسیحیان از دو امپراتوری اسپانیا و پرتغال و تقسیم جهان میان این دو امپراتوری بود و اینکه سایر قدرتهای اروپایی توانایی ورود به صحنهی جهانی را باوجود حمایت پاپ از این دو امپراتوری را نداشتند. پس از جنگهای مذهبی حاصل از جنبش اصلاح دینی شاهد حضور سایر قدرتهای جهانی در صحنهی جهانی و حذف قدرتهای مورد حمایت پاپ از صحنهی جهانی بودیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که میزان تأثیر قدرتهای نوظهور اروپایی چه میزان بوده است.

در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی برای مرور اطلاعات و دلایل به وجود آمدن این جنبش و موفقیت و عدم موفقیت آن در کشورهای گوناگون پرداخته‌شده و نتیجه تحقیقات به‌صورت بررسی تأثیر این جنبش بر صحنهی سیاست جهانی و دین مسیحیت استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Reformation Movement from a Political Perspective

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rezaei
کهگیلویه و بویراحمد_گچساران_لیشتر_روستای اسلام آباد
چکیده [English]

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیر قدرتهای نوظهور در اروپا بر جنبش اصلاح دینی و اینکه دلیل این به راه انداختن جنبش اصلاح دینی توسط این قدرتها حمایت همهجانبه پاپ به‌عنوان رهبران مسیحیان از دو امپراتوری اسپانیا و پرتغال و تقسیم جهان میان این دو امپراتوری بود و اینکه سایر قدرتهای اروپایی توانایی ورود به صحنهی جهانی را باوجود حمایت پاپ از این دو امپراتوری را نداشتند. پس از جنگهای مذهبی حاصل از جنبش اصلاح دینی شاهد حضور سایر قدرتهای جهانی در صحنهی جهانی و حذف قدرتهای مورد حمایت پاپ از صحنهی جهانی بودیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که میزان تأثیر قدرتهای نوظهور اروپایی چه میزان بوده است.

در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی برای مرور اطلاعات و دلایل به وجود آمدن این جنبش و موفقیت و عدم موفقیت آن در کشورهای گوناگون پرداخته‌شده و نتیجه تحقیقات به‌صورت بررسی تأثیر این جنبش بر صحنهی سیاست جهانی و دین مسیحیت استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Religious Reformation
  • Martin Luther
  • Protestant
  • Pope
  • England
  • National Church