واکاوی نظرات و آراء انتقادی آخوند زاده و ملکم خان درباره مناسبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان- گروه تاریخ

2 پژوهشکده امام خمینی تهران

چکیده

روشنفکران نسل اول قاجاریه به عنوان مصلحان اجتماعی با نقد استبداد سیاسی و سنت گرایی مذهبی به تبلیغ افکار نوگرایانه خود جهت اصلاح ساختار قدرت حاکم پرداختند؛ از این رو پژوهش پیش رو، درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نظرات ملکم خان و آخوندزاده از روبط دولت و مردم عصر قاجار و میزان تأثیرات بر روابط قدرت و باورداشت های جامعه بپردازد. وارد کردن الگوهای نوین در جامعه سنتی ایران، منجر به چالش کشیدن نظم سنتی و ایجاد زمینه های تاریخی شیوه کشورداری سنتی گردید. از مهمترین یافته های پژوهش، این است که ملکم خان با تجربه زندگی در اروپا و تأمل در پیشرفت های نوین غربی و نیز تجربه های اداری در حکومت قاجار، با فهم کامل تری از علل عقب ماندگی ها، کوشید با تطبیق ارزش های مدرن با سنت ها و باورهای ایرانی به رواج اندیشه های نوین خود بپردازد و در ترویج افکار مدرن به عنوان پدر معنوی مشروطه طلبان نقشی مهم داشته باشد اما آخوندزاده با نگاهی آرمانی تر رفرم دینی او با نفی باورداشت های جامعه به رویارویی با عاملان نظم سنتی کشانده شد و افکار او در ادوار بعدی در بین منورالفکران منشأ تأثیرات گردید. روش گرد آوری داده ها در این مقاله بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Critical Views and Opinions of Akhund Zadeh and Melkom Khan on the Relationship Between Government and People in Iran Qajar Period

نویسنده [English]

  • iraj soori 2
2 پژوهشکده امام خمینی تهران
چکیده [English]

The first generation intellectuals of the Qajar, as social reformers, criticized political tyranny and religious traditionalism, propagated their innovative ideas for reforming the power structure. Therefore, the present paper seeks to examine the views of Melkom Khan and Akhondzadeh from the descriptive-analytical method. The relation between the Qajar government and the people of the age and the extent to which it affects the relations of power and the attitudes of the society. The introduction of modern patterns in the traditional Iranian society has led to challenging the traditional order and creating the historical context of traditional practices. One of the main findings of the research is that Melkom Khan, with experience in living in Europe and contemplating Western modern advances as well as administrative experience in Qajar rule, has tried to better understand the causes of retardation by adapting modern values ​​with tradition Iranian beliefs to spread their new ideas and to play an important role in promoting modern thoughts as the spiritual father of the constitutionalists. But Akhundzadeh, with an ideal view of his religious reform, with the negation of the attitudes of the society, was confronted with the perpetrators of traditional order, and the thoughts He was the source of influence in the next period among the monarchists. The method of data collection in this paper is based on library studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national assembly
  • reformist discourse
  • political tyranny
  • Melkom Khan
  • Akhondzadeh