تحلیل دولت مدرن در اندیشه هابز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار حقوق عمومی و عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

دولت مدرن مرحله پایانی گذار از دولت های فاقد حاکمیت و غیر منسجم به دولت مطلقه محسوب می شود. تحولاتی چون افول فئودالیسم و فروپاشی قدرت یکپارچه کلیسا در نتیجه رنسانس و اصلاحات مذهبی در اروپا و ظهور طبقه سرمایه داری جدید هر یک به نوبه خود بر یکپارچه و مطلقیت حاکمیت پادشاهان در برابر قدرت های رقیب خود افزود. به طوری که اروپا بعد از این تحولات شاهد شکل گیری کشورهای مستقل با حاکمیت های مطلقه بود. هابز از جمله متفکرانی است که سعی در توجیه دولت مطلقه نموده است. از دیدگاه هابز ضرورت برقرای نظم و جلوگیری از آشوب اقتضای دولتی مطلقه را می نماید که در آن پادشاه از اختیارات مطلق نسبت به اتباع خود برخوردار باشد و هیچ گونه قدرت رقیبی، جهت محدودیت اختیارات او وجود نداشته باشد. در واقع نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهمترین موارد تاثیر گذاری هابز بر دولت مدرن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Modern State in Hobbes's Thought

نویسندگان [English]

  • jafar barati 1
  • Hossein alaee 2
1 PhD student in public law, Azad University of Science Research Branch
2 Assistant Professor of Law and Faculty of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University of Shiraz
چکیده [English]

The modern state is the final stage of the transition from non-sovereign and incoherent states to the absolutist state. Developments such as the decline of feudalism and the collapse of the church's unified power as a result of the Renaissance and religious reforms in Europe and the rise of the new capitalist class each added to the unity and totality of the kings' sovereignty over their rival powers. Europe, after these developments, saw the emergence of independent states with absolute sovereignty. Hobbes is one of the thinkers who has tried to justify the autocracy. From Hobbes's point of view, the need to regulate order and to prevent chaos was dictated by an absolute state in which the monarch had absolute authority over his subjects and no competing power to limit his authority. In fact, Hobbes's theory of the rational justification of the absolutist state incorporates some elements of the modern state. The exclusive legitimacy of the state in the use of force, the totality of the sovereignty, the subordination of the church to the civil ruler, the natural freedom and equality of persons in the community, and the legitimacy of the state to the satisfaction of nationals are the most important influences of Hobbes on the modern state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern government
  • absolute government
  • Hobbes
  • Social Contract