نظام سیاسی در نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از آنجا که سخنان علوی در نهج البلاغه سیستم و شبکه ای از نظام سیاسی را مدل سازی و طراحی کرده است ، تدوین اندیشه سیاسی علوی در قالبی نظام مند یکی از دغدغه های نهج البلاغه پژوهان می باشد. پژوهش کنونی با عنوان«نظام سیاسی در نهج البلاغه» با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی- استنادی پژوهشی اکتشافی است که درصدد تأمین این نیاز برآمده و سیاست در نهج البلاغه را به طور نظام مند تدوین نموده است که در نتیجه اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان قرار گرفته، عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتا به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نظام سیاسی در نهج البلاغه

نویسنده [English]

  • azimollah nabiloo
چکیده [English]

از آنجا که سخنان علوی در نهج البلاغه سیستم و شبکه ای از نظام سیاسی را مدل سازی و طراحی کرده است ، تدوین اندیشه سیاسی علوی در قالبی نظام مند یکی از دغدغه های نهج البلاغه پژوهان می باشد. پژوهش کنونی با عنوان«نظام سیاسی در نهج البلاغه» با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی- استنادی پژوهشی اکتشافی است که درصدد تأمین این نیاز برآمده و سیاست در نهج البلاغه را به طور نظام مند تدوین نموده است که در نتیجه اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان قرار گرفته، عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتا به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نظام سیاسی
  • شبکه قدرت
  • جریان قدرت
  • مرزهای قدرت
  • نهج البلاغه