تاثیرفتاوای علمای دوره قاجار بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

2 هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی

چکیده

تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحران ها، مشکلات، ناامنی ها و از همه مهم تر مصادف با اوج سلطۀ استعمار بوده است. اندیشمندان امر و صاحب نظران تاریخ شناسی دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصراست را بدترین دوران تاریخ ایران می دانند، این دوره تاریخی همراه با انقلاب صنعتی در غرب و گسترش قدرت استعماری و ضعیف بودن کشورهای استثمار شونده از جمله ایران بوده است. همین مساله باعث ناامنی های زیاد در ایران بوده است. قراردادهای ننگین توسط روسیه و انگلیس از یک طرف، اشغال ایران از طرف دیگر، باعث شد تا علمای شیعه با صدور فتوا، بیانیه، سخنرانی و نوشته جات علیه این ناامنی ها مبارزه کنند. متأثر از مواردی که ذکرشان رفت، پرسشی که نگارندگان پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند چنین ترتیب بندی شده است که فتاوای علمای دوره قاجاریه چه تاثیری بر امنیت ملی ایران داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Qajar scholars on the national security of Iran

نویسندگان [English]

  • mehrdad alepour 1
  • RASHID RECABIAN 2
1 Senior Lecturer in International Relations at the University of Guilan
2 Faculty of Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

The history of contemporary Iran has been full of crises, problems, insecurities and, most importantly, the culmination of colonial rule. Scholars and historians consider the Qajar period, which is a part of contemporary Iranian history, to be the worst period in Iran's history. This historical period coincided with the Industrial Revolution in the West and the expansion of colonial power and the weakness of exploited countries, including Iran. This issue has caused a lot of insecurity in Iran. Disgraceful agreements by Russia and Britain, on the one hand, and the occupation of Iran, on the other, led Shiite scholars to issue fatwas, statements, speeches, and writings against these insecurities. Influenced by the above-mentioned issues, the question that the authors of the forthcoming research have tried to answer with a descriptive-analytical approach has been arranged in such a way that the fatwas of Qajar scholars have had an impact on Iran's national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatwa
  • Ulema
  • Qajar
  • Security
  • National Security