دیباچه ای برآسیب شناسی اقتصادی و سیاسی دولت های رانتیر در خاورمیانه (مطالعه موردی بحرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

چکیده

درکشورهای صادرکننده نفت یکی ازعواملی که سبب غیردموکراتیک شدن این کشورها وگرایش به سوی دولت هایی اقتدارگرا وغیردموکراتیک شده است تکیه به درآمدهای حاصل ازنفت بوده است. بدین سان می توان گفت درکشورهای نفتی نفت تمام جنبه های سیاسی اقتصادی این کشورها شده وعملآ تفکیک اقتصاد نفت وسیاست دراین کشورها بی معناست.این پژوهش با مطالعه موردی بحرین به سان دولتی رانتیردرصددآسیب شناسی اقتصادی وسیاسی آن است.اقتصاد بحرین به شدت وابسته به نفت است وبخش عمده ای ازدرآمد آن راعایدات نفتی تشکیل می دهد.اقتصادبحرین بسان کشورهای همجوارخلیج فارس، اقتصادی متکی برصید مروارید وتجارت بازرگانی بود که پس ازکشف نفت تحت تأثیردرآمدهای نفتی قرارگرفت به گونه ای که عایدات نفت تمام بخش های اقتصادی بحرین رادرمرکز توجهات خود قرارداده است.مطالعات نشان می دهد که بحرین بیماری هلندی وبحران های ناشی ازاقتصاد رانت را تجربه کرده است به گونه ای که آمارها نشان ازتورمی بودن اقتصاد آن همراه با بدهی دولت به خارج وداخل رانشان می دهد که دراینجا نقش دلارهای نفتی درظهوراین بحران ها پررنگ ترمی شود.ازلحاظ سیاسی هم با ورود درآمدهای نفتی به ساختارسیاسی به دولتی بروکرات،غیردموکرات وغیرپاسخگوتبدیل شد و با سلطه تمام عیارخود ساختارهای سیاسی را به سمت حکومتی غیر دموکرات سوق داد.گستردگی دولت نهایتاً توانست سرشت وماهیتی اقتدارگرا وغیرپاسخگو به دولتمردان بحرین بخشد زیرا لویاتان دولت تنها توسط دلارها وپشتوانه های نفتی می تواند پا برجا بماند واین درآمدها توانست دولت غیردموکراتیک واقتداررا که ا ابزاررانت نفت بهره برده است تحکیم بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Economic and Political Illness of the Rantier Governments in the Middle East (A Case Study of Bahrain)

نویسنده [English]

  • peyman shaykhmahmdi
university of esfahan
چکیده [English]

In oil-exporting countries, one of the factors that has made these countries undemocratic and turned to authoritarian and undemocratic governments has been relying on oil revenues. Thus, it can be said that in oil countries, oil has become the political and economic aspect of these countries, and in practice, the separation of oil economy and politics in these countries is meaningless. This study is a case study of Bahrain as a rentier state and seeks economic and political damage. The main source of income is oil revenues. The economy of Bahrain, like the neighboring countries of the Persian Gulf, was economically dependent on pearls and trade, which after the discovery of oil was affected by oil revenues so that oil revenues of all economic sectors of Bahrain. It shows that Bahrain has suffered from Dutch disease and the crisis caused by the rent-seeking economy, with statistics showing that its economy is booming and the government's debt to the outside world, and that the role of oil dollars in these crises is becoming more pronounced. With the entry of oil revenues into the political structure, the bureaucratic, undemocratic and irresponsible government was transformed and with full domination, it shifted its political structures to a non-democratic government. Authoritarian and irresponsible to the Bahraini government because the government could only survive on oil dollars and oil revenues, and these revenues were able to consolidate the non-democratic and powerful government that used the oil tools

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenues
  • Instability
  • Bahrain
  • Authoritarian
  • Doltrantier