1. تبیین تاثیرات عوامل ژئوپلیتیک در نفوذ گروه های ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی:حزب الله لبنان)

جواد حمیدی راوری؛ فرهاد حمزه

دوره 7، شماره 17 ، تابستان 1399

چکیده
  ژئوپلیتیک به لحاظ کارکردی در طول یکصد سال اخیر با دگرگونی های گسترده ای همراه بوده است و همواره یک رابطه ای پیچیده میان مجموعه عوامل جغرافیایی و پدیده های سیاسی برقرار بوده است . از طرفی قدرت های منطقه ای همواره به منظور افزایش نفوذ خود در مناطق ژئوپلیتیکی و هژمونی نیروهای بیگانه در طی دهه های اخیر به تاسیس و حمایت از نیروهای وابسته ...  بیشتر

2. اقتصاد سیاسی دولت های رانتیر، مطالعه موردی (عربستان سعودی)

پیمان شیخ محمودی

دوره 7، شماره 17 ، تابستان 1399

چکیده
  درادبیات سیاسی واقتصادی به اقتصادهایی که متکی به درآمدهای یک بخش باشد اقتصاد رانتی و در صورتی که این درآمدهای به شکل انحصاری به خزانه دولت واریز شود دولت های مزبور را دولتهای رانتیرمی نامند. به دلیل فراونی زیاد دولتهایی که اصلی ترین محل درامدهای آنها از منابع نفتی می باشد عموماً دولتهای رانتیر به دولتهای تک محصولی نفتی یا به دولتهایی ...  بیشتر

3. تحلیلی بر مؤلفه‌های هویت ایرانی و روند‌های سه دهه آینده آن( 1425-1395)

هما رشیدی؛ زهره محمدی؛ محمد رحیم عیوضی

دوره 7، شماره 17 ، تابستان 1399

چکیده
  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮﻳﺖ ایرانی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻏﻨﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ،ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺘﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼقه ﭘﮋﻭﻫش‌گران ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻠﻤﻰ (ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ،ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ، ﻋﻠﻮﻡ ...  بیشتر