دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 9-201 
6. بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

صفحه 125-146

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران