دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-223 
5. سلفی گری از معنا تا برداشت‌های نادرست مبانی

صفحه 173-155

محمود علیپور گرجی؛ شادی شعبانی‌کیا