دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 1-186 
3. نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

صفحه 75-103

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج