1. انسجام قومی در استان سیستان و بلوچستان و رابطه آن با مشارکت سیاسی در انتخابات 1400 ریاست جمهوری اسلامی ایران

مهدی بیگدلو

دوره 6، شماره 15 ، زمستان 1398

چکیده
  انسجام ملی می‌تواند عامل مهمی در افزایش مشارکت محسوب شود اما وجود جمعیت چند قومی و محرومیت ناشی از فضای جغرافیایی سکونت اقوام، دستیابی به انسجام ملی را با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد و به‌واسطه برتری نگاه قومی انسجام اجتماعی نیز در واقع در مفهوم انسجام قومی تجلی یافته است. تحقیق کاربردی حاضر به روش موردی- زمینه‌ای به بررسی انسجام ...  بیشتر

2. بررسی سیاست خارجی بازرگان براساس مولفه های هویت ملی

حسین کریمی فرد

دوره 6، شماره 15 ، زمستان 1398

چکیده
  سیاست خارجی دولت موقت پیرامون انگاره های هویتی- معنایی نخبگان اسلام گرایان لیبرال حول قرائت خاص این طیف فکری از مفاهیم بنیادین سیاست مثل ارتباط "دین و سیاست"،"اسلام و غرب"،ایران و اسلام "و... تکوین یافت تفاوت و تضاد این قرائت با گفتمان مسلط منجر به انفکاک آنها از جریان اصلی جمهوری اسلامی شد. بازرگان بر پایان یافتن کردار و گفتار انقلابی ...  بیشتر

3. تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حسن روحانی از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا

علی محمدیان؛ علیرضا رضایی

دوره 6، شماره 15 ، زمستان 1398

چکیده
  در پژوهش حاضر، مفهوم تعامل سازنده و موثر با جهان به صورت عام و ارتباط آن گفتمان اعتدال‌گرایی در عرصه سیاست خارجی دولت حسن روحانی به صورت خاص مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به دلیل برجستگی و حاکم شدن گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم، به نظر می‌رسد نظریه پیوستگی جیمز روزنا به دلیل اهمیتی که برای عامل محیط بین‌المللی ...  بیشتر