دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهار 1398، صفحه 1-186 
5. تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف

صفحه 129-148

رضا خراسانی؛ سلمان زارعی