1. واکاوی نظرات و آراء انتقادی آخوند زاده و ملکم خان درباره مناسبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار

مجتبی گراوند؛ ایرج سوری

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1398

چکیده
  روشنفکران نسل اول قاجاریه به عنوان مصلحان اجتماعی با نقد استبداد سیاسی و سنت گرایی مذهبی به تبلیغ افکار نوگرایانه خود جهت اصلاح ساختار قدرت حاکم پرداختند؛ از این رو پژوهش پیش رو، درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نظرات ملکم خان و آخوندزاده از روبط دولت و مردم عصر قاجار و میزان تأثیرات بر روابط قدرت و باورداشت های جامعه بپردازد. ...  بیشتر

2. تحلیل دولت مدرن در اندیشه هابز

جعفر براتی؛ حسین علائی

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1398

چکیده
  دولت مدرن مرحله پایانی گذار از دولت های فاقد حاکمیت و غیر منسجم به دولت مطلقه محسوب می شود. تحولاتی چون افول فئودالیسم و فروپاشی قدرت یکپارچه کلیسا در نتیجه رنسانس و اصلاحات مذهبی در اروپا و ظهور طبقه سرمایه داری جدید هر یک به نوبه خود بر یکپارچه و مطلقیت حاکمیت پادشاهان در برابر قدرت های رقیب خود افزود. به طوری که اروپا بعد از این تحولات ...  بیشتر

3. نظام سیاسی در نهج البلاغه

عظیم اله نبی لو

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1398

چکیده
  از آنجا که سخنان علوی در نهج البلاغه سیستم و شبکه ای از نظام سیاسی را مدل سازی و طراحی کرده است ، تدوین اندیشه سیاسی علوی در قالبی نظام مند یکی از دغدغه های نهج البلاغه پژوهان می باشد. پژوهش کنونی با عنوان«نظام سیاسی در نهج البلاغه» با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی- استنادی پژوهشی اکتشافی ...  بیشتر

4. تاثیرفتاوای علمای دوره قاجار بر امنیت ملی ایران

مهرداد عله پور؛ رشید رکابیان

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1398

چکیده
  تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحران ها، مشکلات، ناامنی ها و از همه مهم تر مصادف با اوج سلطۀ استعمار بوده است. اندیشمندان امر و صاحب نظران تاریخ شناسی دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصراست را بدترین دوران تاریخ ایران می دانند، این دوره تاریخی همراه با انقلاب صنعتی در غرب و گسترش قدرت استعماری و ضعیف بودن کشورهای استثمار شونده از جمله ...  بیشتر

5. دیباچه ای برآسیب شناسی اقتصادی و سیاسی دولت های رانتیر در خاورمیانه (مطالعه موردی بحرین)

پیمان شیخ محمودی

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1398

چکیده
  درکشورهای صادرکننده نفت یکی ازعواملی که سبب غیردموکراتیک شدن این کشورها وگرایش به سوی دولت هایی اقتدارگرا وغیردموکراتیک شده است تکیه به درآمدهای حاصل ازنفت بوده است. بدین سان می توان گفت درکشورهای نفتی نفت تمام جنبه های سیاسی اقتصادی این کشورها شده وعملآ تفکیک اقتصاد نفت وسیاست دراین کشورها بی معناست.این پژوهش با مطالعه موردی بحرین ...  بیشتر

6. امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی )

محسن عزیزی

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1398

چکیده
  اهمیت جنبه‌ نظامی امنیت ملی در دوران معاصر کاهش یافته و جنبه‌های دیگر، به‌خصوص بُعد اقتصادی امنیت ملی، اهمیت یافته است. درحالی‌که در گذشته ، امنیت ملی معمولا فقدان تجاوز خارجی تلقی می شد و ارتش مهمترین ابزار تامین امنیت ملی محسوب می شد امروزه مفهوم امنیت تحول‌یافته و دارای ابعاد تازه‌ای شده است به‌گونه‌ای که دولت‌ها، امنیت را ...  بیشتر