همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر مهدی محمدنیا

مطالعات استراتژیک استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

mahdi.mnia@yahoo.com
09021002044

h-index:  

ویراستار ادبی نشریه

دکتر حسینعلی بیات

ادبیات فارسی استادیار

bayat_149@yahoo.com

h-index: