نویسنده = ���������������� ��������
ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 39-58

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.122

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان