نویسنده = ���� ���������� ������ ��������
دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-76

10.2783.4999/QJPR.2002.1102.023

سید محسن آل غفور؛ مهدی چلوی