نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������