نویسنده = �������������� ��������
مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 93-105

10.2783.4999/QJPR.2003.1105.054

مرتضی علویان؛ جمال مختاری