نویسنده = ���������� ������������ ������ ������������