نویسنده = ���� ���������� ������
جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 8، 20-21، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.2783.4999/QJPR.2105.1168.06

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی


نظام سیاسی در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-24

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.03

عظیم اله نبی لو؛ نجف لک زایی