نویسنده = ������������ ������������������
فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش‌های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-16

10.2783.4999/QJPR.1908.1092.01

کریم نوری؛ علیرضا موسوی‌زاده؛ حمید احمدی؛ ابوالقاسم طاهری