نویسنده = رشید رکابیان
نقش جریانهای شیعی عراق دررونددولت-ملت‌سازی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399

10.2783.4999/QJPR.1902.1080.06

رشید رکابیان؛ سیداحمد موسوی


بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 125-146

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.076

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران