نویسنده = رشید رکابیان
بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 125-146

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.076

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران