نویسنده = �������������� ��������
تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003)

دوره 4، شماره 3، دی 1396، صفحه 71-102

10.2783.4999/QJPR.2003.1108.084

حسین کریمی فرد؛ یونس افشاری؛ علی رحیمی