نویسنده = ���������� ���������� ��������������
چیستی نظام سلطه و چگونگی مقابله با آن (از دیدگاه مقام معظم رهبری)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 213-251

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.105

علی محمد زاده؛ محمدعلی حسینی زاده