نویسنده = ���������� ������������
نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 75-103

10.2783.4999/QJPR.2003.1113.103

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج


ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 175-196

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.166

مسعود پورفرد؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج