نویسنده = �������������� ������������
نوموس، محور مقاومت و نظم منطقه‌ای در غرب آسیا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 41-63

10.2783.4999/PRIW.2306.1262.2.25.4

احمد جاسیز؛ دانیال رضاپور


امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 156-131

10.2783.4999/QJPR.2003.1115.105

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور